Aktywna Tablica 2021 – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Po opublikowaniu przez MEN informacji o nowym harmonogramie programu „Aktywna Tablica 2021” pojawiło się więcej pytań niż odpowiedzi. Na prośbę dyrektorów szkół zebraliśmy wszystkie pytania jakie do nas trafiły i odpowiedzieliśmy na nie w tym wpisie.

Spis treści

Kto może wziąć udział w programie?

• publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe
• publiczne i niepubliczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej
• publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
• szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych
i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej
• publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży
(licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia)
• publiczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
(branżowe szkoły I stopnia)
• specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

Jakie wymagania muszą spełniać szkoły przystępujące do programu?

• szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019
• Szkoły ponadpodstawowe

1. posiadają dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s zgodnie
z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
2. posiadają co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania przypadających na
jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
• preinstalowanym systemem operacyjnym,
• oprogramowaniem biurowym,
• oprogramowaniem antywirusowym,
• oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym
oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router;
3. w zależności od liczby tablic interaktywnych lub interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych
do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną
do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora
dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden wnioskowany monitor;
4.w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu,
posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio
do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
5. posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu
do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

• Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
• Szkoły podstawowe, dla uczniów niewidomych
• Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW) dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

1. w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu,
posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio
do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii;
2. posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu
do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jaki jest harmonogram programu w roku 2021?

 • Wniosek dyrektora szkoły o udział w programie do organów prowadzących – do 4 sierpnia
 • Wniosek organu prowadzącego szkołę/szkoły do wojewody – do 10 sierpnia
 • Kwalifikacja wniosków przez zespoły powołane przez wojewodów – do 27 sierpnia
 • Przekazanie organom prowadzącym środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych – do 15 października

 

       UWAGA: Wnioski mogą być kwalifikowane według dat ich złożenia

Jaki jest wkład własny organu prowadzącego?

W przypadku szkół i SOSW dla których organem prowadzącym NIE jest minister: 

Maksymalna kwota wsparcia 14000 zł – Wkład własny organu prowadzącego co najmniej 3500 zł

Maksymalna kwota wsparcia 35000 zł – Wkład własny organu prowadzącego co najmniej 8750 zł

Maksymalna kwota wsparcia 100000 zł – Wkład własny organu prowadzącego co najmniej 25000 zł

 

W przypadku wnioskowania o wsparcie niższe niż „maksymalna kwota wsparcia”, wkład własny wynosi co najmniej 20%
kwoty kosztów realizacji zadania.

Jakiego rodzaju wkładu własnego może udzielić organ prowadzący? (nie dotyczy szkół i SOSW dla których organem prowadzącym jest ministerstwo)

wkład finansowy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o udział w programie,
wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie. W ramach wkładu własnego można również zakupić dowolnie
wybrany sprzęt, pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii wykorzystujące TIK.
wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione
w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

 

UWAGA: dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Jak złożyć wniosek?

Wniosek (zarówno dyrektora szkoły jak i organu prowadzącego) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym, może być złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług
administracji publicznej ePUAP.

Gdzie znaleźć wzór wniosku?

Wzory wniosków nie są jeszcze opublikowane. W dniu 18.06 MEN na swojej stronie internetowej opublikował informację o trwaniu konsultacji społecznych dotyczących programu „Aktywna Tablica”. Konsultacje potrwają do 09.07. Po zakończeniu konsultacji zostanie udostępniony wniosek. Należy się więc spodziewać go w okolicach połowy lipca.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY zaproponowane w projekcie rozporządzenia z 17.06.2021 r.

• Szkoła będzie mogła wziąć udział w programie tylko raz, czyli szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia
finansowego w latach 2017–2019 mogą wnioskować o 14 000 zł lub 35 000 zł,
• we wnioskach na kwotę 35 000 zł trzeba będzie wskazać liczbę uczniów z wyszczególnieniem liczby uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi
• w sytuacji, gdy wniosków będzie więcej niż środków to pierwszeństwo będą miały szkoły z większą liczbą uczniów ze SPE i
te biorące udział w projekcje „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań
związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” lub w projekcie „Lekcja:
Enter”,
• szkoły będą musiały posiadać dostęp do Internetu o symetrycznej przepustowości co najmniej 100 Mb/s
• sprzęt nie będzie musiał być wyprodukowany maksymalnie 9 miesięcy przed dostawą,
• szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. na zakup laptopów z zestawami

Jakie urządzenia będzie można zakupic w ramach programu?

SZKOŁY PODSTAWOWE które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Tablica interaktywna, tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
 • Projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
 1. • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami koncentracji i uwagi (w tym z ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
 2. • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
 3. • dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności dla uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
 4. • dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
 5. • dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w podpunkcie lit. c 1-4 z zaburzeniami wymagającymi terapii
 • Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzia do terapii, o których mowa w lit. c, wykorzystywanego w TIK

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE dla uczniów niewidomych

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Notatniki brajlowskie
 • Linijki brajlowskie
 • Inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej
 • komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa w podpunktach a-c

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

 • Laptop z zestawem wideokonferencyjnym do zdalnej nauki,*
 • Zestaw dla nauczyciela do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w skład którego wchodzą: laptop, dodatkowa kamera internetowa, dodatkowy zestaw słuchawek i mikrofon, statyw, tablet graficzny lub tablet innego rodzaju służący w szczególności do rysowania elementów graficznych na komputerze lub monitorze,*
 • Tablica interaktywna, tablica interaktywna z projektorem ultrakrótkoogniskowym
 • Projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy
 • Głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku
 • Interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • Specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne, wykorzystujące TIK, takie jak wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki

* Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły z przeznaczeniem na zakup laptopów z zestawami wideokonferencyjnymi do zdalnej nauki, albo zestawów dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wynosi 14 000 zł.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

 • Drukarki bajlowskie
 • Drukarki druku wypukłego
 • Drukarki 3D