Aktywna Tablica

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Beneficjenci programu w 2021 roku

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 (w tym szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).
 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji np. ADHA, ADD, autyzm, zaburzenia i porażenia neurologiczne, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Wysokość dofinansowania

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa – te nie otrzymują wkładu własnego).

17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019
 • Szkoły ponadpodstawowe

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych
 • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)

125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW)
 • Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Harmonogram programu Aktywna Tablica w roku 2021

 • do 15 maja – składanie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących
 • do 30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów
 • do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących

 

Webinar na temat programu

Nasze wpisy na temat programu