Poprzedni
Następny

Dofinansowania

Program Aktywna Tablica 2020-2024 ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.
Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Beneficjenci programu w 2021 roku:

 • Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019 (w tym szkoły artystyczne, szkoły w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich).
 • Szkoły za granicą (tj. szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie niewidomi.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe (dysleksja, dyskalkulia, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, zaburzenia słuchu, zaburzenia koncentracji np. ADHA, ADD, autyzm, zaburzenia i porażenia neurologiczne, zaburzenia logopedyczne i psychologiczne).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia).
 • Publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (branżowe szkoły I stopnia).
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

Beneficjenci programu w 2021 roku:

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może otrzymać 14 000 zł, 35 000 zł lub 100 000 zł (tj. 80% wartości zadania) z budżetu państwa i 20% z organu prowadzącego (z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministerstwa – te nie otrzymują wkładu własnego).

17 500 zł (14 000 zł z budżetu państwa + 3 500 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe i Szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019
 • Szkoły ponadpodstawowe

43 750 zł (35 000 zł. z budżetu państwa + 8 750 zł wkładu własnego)

 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych
 • Szkoły podstawowe w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)

125 000 zł (100 000 zł z budżetu państwa + 25 000 zł wkładu własnego)

 • Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla uczniów niewidomych i słabowidzących (SOSW)
 • Wkład własny może być finansowy lub rzeczowy – możliwe jest połączenie wkładu finansowego i rzeczowego!

Harmonogram programu Aktywna Tablica w roku 2021:

 • do 15 maja – składanie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół do organów prowadzących
 • do 30 maja – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów
 • do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów
 • do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do organów prowadzących

 

Dofinansowania

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało kryteria podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021 (SPRAWDŹ).

W punkcie V szczegółowo opisano dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

Program wsparcia finansowego zaprojektowany został na 4 lata. W latach 2018-2020 wykorzystano ok. 217 mln zł z zaplanowanych 320 mln zł. To ostatnia szansa na skorzystanie z programu! Do wykorzystania pozostały ponad 103 mln zł.

Samorządy mogą zakupić do szkolnych pracowni wyposażenie dostępne na rynku i odpowiadające na zapotrzebowanie danej szkoły, m.in. monitory interaktywne, projektory czy przenośne laboratoria cyfrowe. Proponowane kwoty dofinansowania zostaną ustalone po weryfikacji wniosków. W latach 2018-2020 szkoła mogła otrzymać nawet 75 000 zł dofinansowania!

Samorządy mogą składać wnioski do 31 maja 2021 r. Szacujemy zatem, że szkoły powinny złożyć wykaz pomocy dydaktycznych (załącznik nr 4a) do JST do ok. 14 maja 2021 r.

Uzupełnij poniższy formularz, aby skontaktować się z naszym ekspertem do spraw systemów multimedialnych.